Skovbakken Veteraners vedtægter

§ 1. Navn:
Navnet er Veteran – Idræt Skovbakken, som er en selvstændig administreret afdeling under Idrætsklubben Skovbakken Aarhus.

§ 2. Formål:
Veteran – Idræt er startet den 13. januar 1995 og har til formål at tilbyde idræt og socialt samvær for ældre.

§ 3. Afdelingens drift:
Afdelingens drift finansieres ved kontingent fra medlemmerne samt ved evt. tilskud fra Aarhus Kommune.

§ 4. Medlemmer:
Kun aktive medlemmer kan optages i afdelingen.
Som aktivt medlem betragtes ethvert betalende medlem, som deltager i afdelingens arrangementer af såvel idrætslig som social karakter. Et medlem kan for et nedsat kontingent fortsætte som passivt medlem og deltage i de sociale arrangementer.
Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent senest tre måneder efter, at der er rykket for det.

§ 5. Kontingent:
Medlemmernes kontingent fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Kontingentet opkræves af bestyrelsen for ét år ad gangen for den kommende sæson og skal være betalt senest 1. juli.

§ 6. Afdelingens ledelse:
Afdelingens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Afdelingens drift og ledelse varetages af bestyrelsen.

§ 7. Generalforsamlingen:
Den ordinære generalforsamling afholdes en gang om året i januar kvartal med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af afdelingens reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af afdelingens budget til orientering.
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af valgbare bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af valgbar bestyrelsessuppleant.
9. Valg af to revisorer.
10. Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 4 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret.
Stemmeret har kun de i § 4 nævnte medlemmer, dog ikke passive medlemmer. Hvert medlem har en stemme.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Generalforsamlingen indkaldes ved opslag, og/eller i ”Målet”, og/eller på hjemmesiden med mindst tre ugers varsel.
Af indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag kan ske indtil to uger før generalforsamlingen. Eventuelle indsendte forslag skal komme til medlemmerne kundskab gennem opslag senest en uge før generalforsamlingen.
Kandidater til bestyrelsen vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne anmoder derom med angivelse af de punkter, som ønskes behandlet. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel med den foreslåede dagsorden.

§ 8. Bestyrelsens sammensætning:
Bestyrelsen består af syv medlemmer: formand, næstformand, kasserer, sekretær og tre øvrige medlemmer. Fire bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Alle vælges for to år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde.
Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter, hver for 2 år ad gangen.
Én i lige år og én i ulige år.
Bestyrelsen har ligeledes mulighed for på et hvilket som helst tidspunkt at konstituere sig. Bestyrelsens konstituering skal meddeles medlemmerne.


§9. Bestyrelsens opgave og virke:
Afdelingens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.
Bestyrelsen er ansvarlig overfor Aarhus kommune for anvendelse af det evt. modtagne tilskud m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden.
Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori afdelingens virksomhed i det forløbne år beskrives.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst en gang om året.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange om året, og når formanden eller mindst tre bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent.
Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert møde, som godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

§ 10. Budget, ansøgning, regnskab og revision:
Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til orientering på generalforsamlingen.
Foreningens regnskabsår følger kalenderår.
Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid stillede krav.
Det særlige tilskudsregnskab skal indsendes til godkendelse af Aarhus kommune sammen med ansøgning om støtte. Tilskudsregnskab skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og revisorer.
Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. De valgte revisorer må ikke være medlem af bestyrelsen eller beslægtet med samme.
Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med den af kommunen udleverede regnskabsinstruks.

§ 11. Tegningsret:
Afdelingen tegnes af formand og kasserer i forening eller ved en af disses forfald af formand / kasserer i forening med to bestyrelsesmedlemmer.

§ 12. Hæftelse:
Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som afdelingen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for afdelingens tilskud efter folkeoplysningsloven.
For de forpligtelser, der påhviler afdelingen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

§ 13. Vedtægtsændring:
Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Aarhus kommune, for at sikre, at de til stadighed opfylder lovens krav.

§ 14. Ophør:
Ophør eller likvidation af afdelingen kan kun ske ved beslutning på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst ½ af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer går ind for forslaget. Hvis en sådan indkaldt ekstraordinær generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, skal der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget behandles ud fra alm. stemmeflertal.

Afdelingen kan dog ikke opløses, hvis mindst ½ af de stemmeberettigede medlemmer ønsker dens eksistens.
Opløses afdelingen tilfalder en eventuel formue Skovbakkens hovedafdeling til almennyttige formål inden for klubben.

De af afdelingen i marts 2020 således udformede og godkendte vedtægter er godkendte af Skovbakkens hovedbestyrelse samt Aarhus Kommune.

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
X