Der indkaldes til generalforsamling tirsdag d. 10 marts 2020. 

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab 2019 til godkendelse.
5. Budget for 2020 til orientering
6. Indkomne forslag - bestyrelsen har forslag om vedtægtsændringer. Se nedenfor.
7. Fastsættelse af kontingent (uændret)
8. Valg af bestyrelse. På valg for 2 år:
a. Formand Karen Hoffmann-J (Villig til genvalg, men ikke som formand)
b. Sekretær Steen Marcussen (Villig til genvalg).
c. Best.medlemmer Egon Christensen og Alice Juul Nielsen (Ikke villige til genvalg)
9. Valg af 1 revisor. Ole Juul (Villig til genvalg)
10. Evt.

Indkomne forslag skal i henhold til vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen - tirsdag den 25. februar.

Såfremt vedtægtsændringerne vedtages under punkt 6, vil punkt 8 også omhandle valg af 2 personer som suppleanter.

Se venligst sidste version af ændringsforslag nedenfor.

Se også regnskab for 2019.

Tilmelding til generalforsamlingen starter tirsdag den 18. februar.

Forslag til vedtægsændringer 
Regnskab 2019
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
X